biabet girişi biabet güncel biabet biabet canlı biabet giriş biabet güncel girişi

Vakıf Senedi

Kategori: VAKFIMIZ - Yorum Yazın
Vakıf Senedi

HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR TURİZM VE ÜNİVERSİTE VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI:

Madde 1- Vakfın adı HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR TURİZM VE ÜNİVERSİTE Vakfı’dır. Vakfın kısa adı HAKTÜV ‘dür. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi Nevşehir İlinin Hacıbektaş İlçesinde olup, adresi Bala Mahallesi Aşık Mahzuni Şerif Caddesi No:2 /G dir.İlgili mevzuat çerçevesinde Mütevelli heyetinin oy çokluğu ile alacağı kararlar ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. Bunların yetkileri,yapacakları işler,kapanması ve nakli Mütevelli heyetinin oy çokluğu ile alacağı kararlarla belirlenecektir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3- a)Anadolu kültürünü, Türk kültürünü ve Hacı Bektaş Veli kültürünü yurt dışında ve yurt içinde araştırmak, incelemek ve tanıtmak.

b)Hacıbektaş tarihin derinliklerinden gelen Anadolu’nun çok önemli kültür ve turizm merkezlerinden birisidir. Kültür mirası MÖ 5.000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Söz konusu kültür varlıklarını, gün ışığına çıkartılmamış olanlarını bilimsel yaklaşımla araştırıp insanlığın ilgisine, bilgisine ve yararlanmasına sunmak. Kültür ve tabiat varlıklarımızın korunmasını sağlamak. Kültürel mirasın korunma ve yaşatılmasında bilimsel yaklaşımla halkın aydınlatılmasını sağlamak, halkın katılımına öncülük etmek, tarihi ve kültürel yapı ile turizmi canlı tutmak için gerekli önlemleri almak,

c)Yurdumuzda eğitimin öneminin her geçen gün artması ve ihtiyaçların Avrupa standartlarına göre varlığı dikkate alındığında Hacıbektaş’da “Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” ile önemli bir eksikliğin tamamlanmasına ve her alanda, her seviyede eğitim kurumları oluşturulmasına katkı sağlamak.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- a)Hacıbektaş’da “Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” adı ile bir üniversite kurmak.

 1. b) Bilgi şöleni (sempozyum), açık oturum (panel), konferans, söyleşiler, kongreler düzenlemek, alan araştırmaları yapmak, fuarlar ve kurslar açmak, müzeler kurmak.

c)Sergiler, anma günleri, konserler düzenlemek, gençlik günlerinin çerçevesinde sportif, bilimsel yaratıcılık, edebiyat, felsefe, sanat ve güzel sanatlar konularında yarışmalar açmak.

d)Hacıbektaş’ı bir kongre merkezi haline getirmek.

 1. e) Her alanda eğitim veren fakülte, yüksekokul, araştırma merkezi, enstitüler ve laboratuarlar açmak.

f)- Vakıf üniversitesinin ihtiyacı olan fakülte, enstitü, idari, sosyal tesis, ve

laboratuvar binaları, dershane, kütüphane, kantin, lokanta, kafeterya binaları, öğrenci dinlenme yerleri, konferans, konser, sergi salonları, öğrenci yurdu, misafirhane, lojman, sağlık tesisleri ve benzeri tesisler için binalar yapmak, yaptırmak, temin etmek ve işletmek.

g)Üniversite ihtiyaçlarından başlayıp Teknokent’e kadar uzanan laboratuarlar kurmak, bilgi işlem sistemleri oluşturmak.

h)Kreş (okul öncesi eğitim), kurslar, ilkokul, ortaokul ve lise açarak eğitim ve öğretim yaptırmak bu amaçla binaların yapılmasını yada kiralanmasını sağlamak.

ı)Her türlü bilimsel kültürel yayımlar çıkartmak, matbaa kurmak.

i)Eğitime destek olmak adına olanaklar ölçüsünde yetenekli öğrencilerin eğitimine, barınmasına katkıda bulunmak, öğrencilere burs vermek.

j)Tarım, hayvancılık, sanayileşme ve turizm alanlarında Hacıbektaş’ın ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak.

k)Doğal kaynaklarımızı vakfın yararına üretime dönüştürmek için yatırımlar yapmak.

l)El sanatlarımızın geliştirilmesi ve el sanatları ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması için önlemler almak.

m)- Güzel sanatların gelişmesi ve teşviki için olanak yaratmak.

n)- Hacıbektaş’ın gelişip kalkınmasına, bayındırlaşmasına akademik ve ekonomik katkıda bulunmak, yeşil alanlar yaratmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakfın gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı her bir kurucunun 1.800,00 TL vakfa tahsis etmesinden oluşan 64.800,00 TL olup Ziraat Bankası Hacıbektaş Şubesi’nde bloke edilmiştir. Banka bloke yazısı Ek-A’da, yatırılan 64.800,00 TL’nin banka dekontu Ek-B’dedir.Vakfın mal varlığı hiçbir biçimde amaç dışı konulara ayrılamaz, harcanamaz.Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Mütevelli Heyet
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti Ek-C’deki listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan 36 kişidir.

Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)Yönetim kurulunu seçmek,

b)Denetim kurulunu seçmek,

c)Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d)Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

 1. f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 2. g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 3. h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

ı) Boşalan ve yeni seçilecek mütevelli heyet üyelerini seçmek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 1. a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,

b)Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı,üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 4 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı 5 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 3. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 11. k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 12. I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.

hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde..16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d)Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 17- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları  Hacıbektaş Belediyesi ‘ne veya Hacı Bektaş Veli Kültürünü araştıran,Hacı Bektaş Veli Kültürünün gelişmesine katkıda bulunan ve Hacıbektaş’ın gelişmesine katkıda bulunan bir vakfa veya Hacı Bektaş Veli Kültürünü araştıran,Hacı Bektaş Veli Kültürünün gelişmesine katkıda bulunan bir vakfa devredilir.

Ancak nereye devredileceği hususu yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

1-Sabahat AKKİRAY

2-Bahtişen Hürü AVŞAR

3-Bayram AYDOĞMUŞ

4-Rıza BAŞ

5-Ruhan SELÇUK

6-Güllizar CENGİZ

7-Memet ÇAMUR

8-Emrullah ÇETİN

9-Hüseyin ÇETİN

10-Bennur DURMUŞ

11-Ali ERDOĞAN

12-Metin FEYZİOĞLU

13-Dönsel GÜLER

14-Miyase İLKNUR

15-Behçet KARABACAK

16-Dilek KARABACAK

17-Mustafa KARABACAK

18-Turan KARAKAŞ

19-Durdu ÖZBOLAT

20-Selvi ÖZEN

21-Mürsel ÖZTÜRK

22-Şahlan ÖZTÜRK

23-Ali Aydın SARIÇOBAN

24-Hülya Ercan SARIÇOBAN

25-Ali Naki SELMANPAKOĞLU

26-Oktay SELMANPAKOĞLU

27-Ali Rıza SELMANPAKOĞLU

28-Döndü ŞENTÜRK

29-Hüseyin ŞENTÜRK

30-Miktat ŞENTÜRK

31-Murat TAŞDEMİR

32-Feyzullah TORUN

33-Demet Erdemir YEŞİLTAŞ

34-İrfan Hüseyin YILDIZ

35-Muharrem YILMAZ

36-Cemil ZENGİN

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

Ali Rıza SELMANPAKOĞLU, Dönsel GÜLER, Bahtişen Hürü AVŞAR,Behçet KARABACAK, Cemil ZENGİN, Bayram AYDOĞMUŞ, Dilek KARABACAK.

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Avukat Muharrem Yılmaz yetkili kılınmıştır.

 


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!